Омладинских бригада 25, 11070 Нови Београд тел:011/2600-667 тел/факс:011/3018-945 e-mail:tszmaj@mts.rs

Јавни позив за закуп пословних просторијаНазив наручиоца: Техничка школа”Змај”

Адреса наручиоца: 11 080 Београд  (Земун) – Аутопут 18

Број: 1240

Датум:­­ 27.10. 2014. године

 

Одлучујући у  складу са  одредбама  члана  54., став 1. тачка 7.  Статута школе, Школски  одбор  Техничке школе “Змај”  Земун  објављује

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

 

о давању  у закуп  пословних просторија путем прикупљања понуда

 

 

Предмет овог позива је прикупљање  понуда  за  давање у закуп следећих пословних просторија:

РЕДНИ БРОЈ НАЗИВ ПОСЛОВНЕ ПРОСТОРИЈЕ

ПОВРШИНА У М2

 

ПОЧЕТНА ЦЕНА У ДИНАРИМА МЕСЕЧНО

 

 

НАМЕНА

 

РОК ЗАКУПА

 

 

1. Фискултурна сала

200

75.000,00 Спортске активности

Једна година

2. Бокс у школској радионици и магацински простор

150

45.000,00 производња Једна година
3. Простор  у приземљу школе    (бивши улаз у школу)

15

12.000,00 Продаја  пецива и кондиторских  производа Једна година
4. Простор за постављање објекта у дворишту школе

20

16.000,00 Продаја  пецива и кондиторских  производа Једна година

 

Цена закупа просторије за продају прехрамбених производа  за време зимског распуста умањује се за 50%.

Закупац је обавезан да плаћа закупнину месечно, а најкасније до краја месеца за текући месец.

Пословне просторије се налазе у  објекту   Техничке  школа “Змај”,Аутопут  18.

Пословне просторије се дају у закуп у виђеном стању.

Понуда треба да садржи:

1.Тачан назив и адресу понуђача

2.Цену закупа изражену у динарима

3.Печат и потпис овлашћеног лица за привредна друштва и предузетнике

4.Обавеза је понуђача да у документацији достави податке, за предузетнике назив и седиште доказ о регистрацији из Ар/а

5.Референце понуђача са обавезним навођењем делатности која ће се обављати у пословном простору

Право учешћа на јавни позив немају досадашњи закупци, који на дан отварања понуде имају неизмирених обавеза према Школи

Сва приложена документација мора бити у форми оргинала или оверене копије од надлежног органа не старија од 60 дана од дана објављивања јавног позива

Увид у предметне пословне просторе може се остварити сваког радног дана од 9.00 – 13.00 часова, с тим што је потребно да се заинтересовани понуђачи јаве дан раније на контакт телефон 011/3018-945.

6.Критеријум за избор најповољнијег понуђача :

Највиша понуђена месечна цена закупа

7. Понуђачи могу доставити затворене понуде сваког радног дана од 9.00 -13.00  часова ,  закључно са 10.11.2014. године , непосредном предајом  административној служби школе  или путем препоручене поште, с тим да  ако  је  понуда предата путем препоручене поште,  разматраће се  само уколико стигне у року утврђеном за доставу понуда.

8.Поднете понуде се не могу мењати нити допуњавати.

9.Понуде се предају у запечаћеној коверти са називом понуда по јавном позиву број 1/2014.

 

 

Комисија  Школског  одбора

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact Form Powered By : XYZScripts.com